Aktuálne informácie OOR - Predchádzajme zavlečeniu škodcov prostredníctvom dreveného obalového materiálu

Drevený obalový materiál ako cesta prenosu karanténnych škodcov

Globalizácia medzinárodného obchodu je popri nesporných výhodách spojená aj s vážnymi rizikami pre poľnohospodárstvo, lesníctvo a životné prostredie vzhľadom na to, že v posledných rokoch sa čoraz častejšie vyskytujú prípady zavlečenia karanténnych škodcov alebo chorôb prostredníctvom dovozu rastlín alebo rastlinného materiálu. Zavlečenie týchto karanténnych škodcov má vážne dopady na hospodárstvo krajín, do ktorých boli zavlečení. Drevo pôvodom zo živých alebo mŕtvych stromov môže byť napadnuté rôznymi škodlivými organizmami. Spomeňme len niektoré, pre členské štáty Európskej únie významné prípady: zavlečenie fúzača čínskeho a ázijského (Anoplophora chinensis a A. glabripennis), háďatka borovicového (Bursaphelenchus xylophilus), baktérie Xylella fastidiosa, zavlečenie pôvodcu náhleho odumierania dubov Phytophtora ramorum, skočiek druhu Epitrix a podobne. celý článok