BIOOSIVÁ v Slovenskej republike

Pravidlá na používanie osív a vegetatívneho množiteľského materiálu v ekologickej poľnohospodárske výrobe sú uvedené v Nariadení rady (ES) 834/2007 a v Nariadení komisie (ES) 889/2008.

Manažér db bioosív:
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Matúškova 21
833 16 Bratislava

Kontaktná osoba:
Ing. Tóthová Gabriela
Tel.: 02/59 880 313

E-mail: gabriela.tothova@uksup.sk