BSE, TSE

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ktorou sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií.

Upozornenie: Nariadenie z hľadiska kŕmenia zvierat, článkom č. 7 zakazuje skrmovanie kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu a v prílohe č. IV ustanovuje výnimky z tohto zákazu a podmienky použiteľnosti kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu

Príloha IV bola niekoľkokrát novelizovaná. Zmeny a doplnenia sa nachádzajú v nariadeniach (ES) č. 1292/2005, (ES) č. 956/2008, (ES) č. 163/2009 a nariadení (EÚ) č. 56/2013. Úprava platná od 3.2.2016 sa nachádza v nariadení (EÚ) 2016/27.

Nariadenie bolo doposiaľ zmenené a doplnené 54 nariadeniami. Posledná úprava je v nariadení (EÚ) 2016/27 zo 14.1.2016.

V súčasnosti je k dispozícii konsolidované znenie 2001R0999 — SK — 05.08.2015 — 041.001

Podľa platného znenia nariadenia č. 999/2001, podmienky obchodovania a dovozu krmív živočíšneho pôvodu sú závislé od BSE štatútu danej krajiny. BSE štatút krajiny sa nachádza v rozhodnutí Komisie č. 2007/453/ES.


ROZHODNUTIE KOMISIE č. 2007/453/ES z 29. júna 2007, 
ktorým sa stanovuje štatút členských štátov, tretích krajín alebo ich regiónov podľa rizika BSE.

Rozhodnutie bolo novelizované 2X. Konsolidované znenie: 02007D0453-20091112-SK
Upozornenie:
Členské krajiny a tretie krajiny podľa rizika BSE sú rozdelené do troch skupín:
-       krajiny so zanedbateľným rizikom,
-       krajiny s kontrolovaným rizikom a
-       krajiny s neurčitým rizikom.
Podľa platného znenia nariadenia č. 999/2001,
podmienky obchodovania a dovozu krmív živočíšneho
pôvodu sú závislé od BSE štatútu danej krajiny.