Doplnkové látky

Nariadenie (ES) č. 1831/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat s účinnosťou od 18. októbra 2004.

Upozornenie: Používanie antibiotík na rastovo – stimulačné účely sa zakazuje od 1.1.2006! Všetky zásoby doplnkových látok, premixov a kŕmnych zmesí s obsahom kŕmnych antibiotík mali byť spotrebované do 31.12.2005. Žiadne výnimky sa nepovoľujú!

Nariadenie Komisie (ES) č. 386/2009 12. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1831/2003, pokiaľ ide o zavedenie novej funkčnej skupiny kŕmnych doplnkových látok
s účinnosťou od 2.6.2009.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 z 13. júla 2009 o uvádzaní krmív na trh a ich používaní. Touto novelou sa mení označovanie premixov.

Nariadenie Komisie (ES) č. 378/2005 zo 4. marca 2005 o podrobných pravidlách implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 týkajúceho sa povinností a úloh Referenčného laboratória Spoločenstva o žiadostiach o povolenie kŕmnych doplnkových látok - je to implementačné nariadenie k nariadeniu (ES) č. 1831/2003, ktorým sa ustanovujú postupy, pokiaľ ide o žiadosti o povolenie kŕmnej doplnkovej látky a o povinnosti a úlohy Referenčného laboratória Spoločenstva.

Nariadenie Komisie (ES) č. 429/2008 z 25. apríla 2008 o podrobných pravidlách implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokiaľ ide o prípravu a predkladanie žiadostí a posudzovanie a povoľovanie kŕmnych doplnkových látok. Nadobudnutie účinnosti: 11. júna 2008

Konsolidované znenie nariadenia (ES) č. 1831/2003: 02003R1831-20100901-SK

Zoznam doplnkových látok je uverejňovaný každý rok vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Od 1. 12. 2010 vychádza v spoločnosti GLASS TRADING, s r.o. - Vydavateľstvo NOI, Gessayova 2, 851 03 Bratislava. Jednotlivé čiastky vestníka je možné kúpiť v prevádzke GLAAS TRADING, s.r.o., kníhviazačstvo na Gessayovej 9, 851 03 Bratislava, tel./fax: 02/62 31 67 84, mobil: 0917 803 120 - Ing. Juraj Trgiňa, vedúci Vydavateľstva NOI, e-mail: zakazky@knihviazacstvo.eu.

Adresa redakcie: GLASS TRADING, s.r.o., Stará Vajnorská 17, 832 53 Bratislava. Kontakt: Alena Hrobáriková - redaktorka, tel./fax: 02 44 25 38 78, mobil: 0910 239 677, e-mail: hrobarikova@glasstrading.sk

Jednotlivé nariadenia Európskej Komisie, ktoré povoľujú doplnkové látky, je možné vyhľadať na stránke Úradného vestníka Európskej Únie TU

Sledujte prosím aj informácie o zakázaných alebo pozastavených doplnkových látkach resp. doplnkových látkach, ktoré boli stiahnuté z trhu.

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1145 z 8. júna 2017 o stiahnutí z trhu určitých kŕmnych doplnkových látok povolených podľa smerníc Rady 70/524/EHS a 82/471/EHS a o zrušení zastaraných ustanovení, ktorými sa povoľujú uvedené kŕmne doplnkové látky

Toto nariadenie nadobúda účinnosť od 19.7.2017.


Dokumenty na stiahnutie: