Galéria TPŽP


Fotogaléria:

Kvapalinový chromatograf s trojitým kvadrupólovým analyzátorom (LC-MS-QQQ)
Vysokoúčinný kvapalinový chromatograf (HPLC)
Plynový chromatograf s plameňovoionizačným detektorom (GC-FID)
Plynový chromatograf s detektorom elektrónového záchytu (GC-ECD)
Hmotnostný spektrometer s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS)

Extrakčný prístroj ASE
Mikrovlnný rozkladný systém pre pôdne vzorky
Vákuová rotačná odparka
Príprava vzoriek OCP - extrakcia
Filtrácia pôdnych vzoriek v lúčavke kráľovskej

Zmineralizované pôdne vzorky v lúčavke kráľovskej
Váhy na stanovenie vlhkosti pôdnych vzoriek
Stanovenie suspendovateľnosti prípravkov na ochranu rastlín
Stanovenie fyzikálno-chemických vlastností prípravku na ochranu rastlín
Stanovenie účinnej látky prípravku na ochranu rastlín - titrácia

Stanovenie penivosti prípravku na ochranu rastlín
Stanovenie účinnej látky síry v prípravku na ochranu rastlín - odmerná analýza
Stanovenie pH prípravku na ochranu rastlín
Pyknometrické stanovenie hustoty prípravku na ochranu rastlín
Vzorky chemických prípravkov na ochranu rastlín