Krmivá živočíšneho pôvodu/ Vedľajšie živočíšne produkty

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch).

Uplatňuje sa od 4. marca 2011.
Nariadenie bolo zmenené a doplnené smernicou 2010/63/EÚ a nariadením (EÚ) č. 1385/2013.
K dispozícii je konsolidovaná verzia 2009R1069 — SK — 01.01.2014 — 002.001.

Implementačné nariadenie k nariadeniu (ES) č. 1069/2011: 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z  25. februára 2011 , ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice

Nariadenie bolo niekoľkokrát zmenené a doplnené. Posledná úprava sa nachádza v nariadení (EÚ) 2015/9.

Konsolidované znenie nariadenia (EÚ) č. 142/2011: 2011R0142 — SK — 23.02.2015 — 008.001


Dokumenty na stiahnutie: