Nežiaduce látky

Smernica 2002/32/ES o nežiadúcich látkach v krmivách pre zvieratá je prebratá nariadením vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z

Nadobudnutie účinnosti: 1. júla 2006.

Novely: 

OKVZ pravidelne pre lepšiu orientáciu vydáva pomocný materiál - konsolidované znenie nariadenia č. 438/2006 Z. z, kde sú zapracované aj zmeny k smernici 2002/32/ES, ktoré boli vykonané európskyami nariadeniami.

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/786 z 19. mája 2015, ktorým sa vymedzujú kritéria prípustnosti pre detoxifikačné postupy používané v prípade produktov určených na kŕmenie zvierat, ako je stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES

Toto nariadenie sa uplatňuje len na postup, ktorý slúži výhradne na detoxifikáciu krmív, ktoré sú v nesúlade so smernicou 2002/32/ES – do národnej legislatívy bola táto smernica prebratá nariadením č. 438/2006 Z. z. - a v prípade ktorých nesúlad nie je dôsledkom zámerného nesplnenia požiadaviek stanovených v nar. (ES) č. 183/2005.

Kritériá prípustnosti pre detoxifikačné postupy sú opísané v nariadení.

Detoxifikačné postupy bude na základe žiadostí prevádzkovateľov krmivárskych podnikov posudzovať a povoľovať EFSA. Informácie, ktoré sa majú poskytovať na účely schválenia detoxifikačného postupu sa nachádzajú v Prílohe tohto nariadenia.

Prevádzky, ktoré vykonávajú detoxifikačný postup podľa tohto nariadenia, musia byť schválené ÚKSÚP-om v súlade s čl. 10 ods. 3 nar. (ES) č. 183/2005.    

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21.6.2015, v nariadení je ustanovené prechodné obdobie.

Uplatňuje sa od 1.7.2017


Dokumenty na stiahnutie: