Predsedníctvo SR v Rade EÚ

Po dvanástich rokoch členstva Slovenska v Európskej únii Slovenská republika v druhom polroku 2016 prvý krát predsedá Rade Európskej únie (ďalej len „Rada EÚ“), v ktorej sú zastúpené všetky členské štáty. Predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ je dôležitou politickou výzvou pre celú krajinu. Je to jedinečná šanca na zviditeľnenie našej diplomacie, expertízy, manažérskych zručností a Slovenska ako takého.

„Naše predsedníctvo v Rade EÚ je celospoločenská záležitosť a príležitosť na prezentáciu celej krajiny. Záleží nám na tom, aby sa táto téma dostala čo možno najviac medzi laickú aj odbornú verejnosť."
Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

 

Rada Európskej únie

Rada EÚ je jednou z troch hlavných inštitúcií Európskej únie (Rada EÚ, Európska komisia, Európsky parlament). Formuje legislatívu EÚ, koordinuje jej politiky a hľadá dohodu na dôležitých politických otázkach medzi jednotlivými inštitúciami.

Rada EÚ zastupuje vlády všetkých členských štátov, prijíma právne predpisy a koordinuje politiky EÚ.

Rada EÚ zasadá v desiatich rôznych formáciách v závislosti od témy. Predsedajúca krajina pripravuje a vedie všetky rokovania Rady EÚ s výnimkou formácie pre zahraničné veci, ktorú riadi vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

 • Rada pre všeobecné záležitosti
 • Rada pre zahraničné veci
 • Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci
 • Rada pre hospodárske a finančné záležitosti
 • Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravotníctvo a ochranu spotrebiteľ
 • Rada pre konkurencieschopnosť
 • Rada pre dopravu, telekomunikácie a energetiku
 • Rada pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo
 • Rada pre životné prostredie
 • Rada pre vzdelávanie, mládež a kultúru

Náročnosť predsedníckej úlohy spočíva predovšetkým v pripravovaní a vedení zasadnutí Rady EÚ a jej prípravných orgánov. Ide o zasadnutia stálych výborov (Výbor stálych predstaviteľov – Coreper) a približne 200 pracovných skupín a výborov zaoberajúcich sa špecifickými otázkami. Predsedníctvo usmerňuje priebeh týchto rokovaní, čím v spolupráci s ostatnými členskými štátmi zabezpečuje posun v legislatívnom procese a celkovú kontinuitu agendy EÚ.

 

Predsedníctvo Rady EÚ

Predsedať Rade Európskej únie je jednou z najdôležitejších a najnáročnejších úloh vyplývajúcich z členstva v Únii.

Predsedníctvo má dve hlavné úlohy: plánovanie a vedenie zasadnutí Rady EÚ a jej prípravných orgánov a zastupovanie Rady EÚ vo vzťahoch s inými inštitúciami EÚ (Komisia a Európsky parlament).

Na čele Rady EÚ sa členské štáty striedajú každých šesť mesiacov (PDF).

Počas polročného obdobia vedie predsedajúca krajina zasadnutia na všetkých úrovniach Rady, pričom pomáha zabezpečiť kontinuitu práce EÚ v Rade a tak zodpovedá za formovanie európskej legislatívy od expertnej až po ministerskú úroveň. 

Členské štáty, ktoré vykonávajú predsedníctvo, úzko spolupracujú v trojčlenných skupinách, ktoré sa nazývajú „triá“ či „trojice“. Tento systém sa zaviedol Lisabonskou zmluvou v roku 2009. Trio predsedníctiev stanovuje dlhodobé ciele a pripravuje spoločný program, v ktorom určuje témy a hlavné otázky, ktorými sa bude Rada zaoberať počas 18 mesiacov. Na základe tohto programu si potom každá z troch krajín vypracuje vlastný, podrobnejší 6-mesačný program predsedníctva.

Súčasné trio tvorí holandské, slovenské a maltské predsedníctvo.

Holandsko január – jún 2016
Slovensko júl – december 2016
Malta január – jún 2017
Estónsko júl – december 2017
Bulharsko január – jún 2018
Rakúsko júl – december 2018
Rumunsko január – jún 2019
Fínsko júl – december 2019
Chorvátsko január – jún 2020

Každý predsedajúci štát organizuje formálne a neformálne zasadnutia nielen v Bruseli a Luxemburgu, ale aj vo svojej krajine.

 

Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ (SK PRES)

Ako predsednícky štát bude Slovensko viesť rokovania o novej európskej legislatíve či aktuálnych politických otázkach. Jeho hlavnou úlohou dovnútra Rady EÚ bude hľadať kompromisy medzi členskými štátmi v európskych politikách. Navonok bude Slovensko zastupovať členské štáty vo vzťahu k ďalším európskym inštitúciám ako Európska komisia či Európsky parlament.

Priority SK PRES vychádzajú z troch vzájomne prepojených zásad, ktorými je dosiahnuť hmatateľné výsledky, prekonať fragmentáciu a zamerať sa na občana.

SK PRES sa počas nasledujúcich 6 mesiacov zameria na štyri kľúčové oblasti: hospodársky silnú Európu, moderný jednotný trh, udržateľné politiky v oblasti migrácie a azylu a globálne angažovanú Európu.

Rada pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo (AGRIFISH)

Rada pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo prijíma právne predpisy vo viacerých oblastiach, ktoré sa týkajú výroby potravín, rozvoja vidieka a riadenia rybárstva.

V rámci Rady AGRIFISH zasadajú ministri zo všetkých členských štátoch EÚ. Väčšinu členských štátov zastupuje jeden minister pre obidva sektory, hoci niektoré vysielajú dvoch ministrov – jedného pre poľnohospodárstvo a jedného pre rybárstvo.

Zasadnutia sa zvyčajne konajú raz za mesiac a zúčastňuje sa ich aj európsky komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka alebo európsky komisár pre námorné záležitosti a rybárstvo.

V rámci agendy AGRIFISH sa SK PRES bude venovať téme posilnenia postavenia poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci, pričom ambíciou je prijať závery Rady k tejto téme.

Vzhľadom na pretrvávajúcu krízu na poľnohospodárskych trhoch, najmä v sektoroch mlieka, mliečnych výrobkov a bravčového mäsa, je zámerom slovenského predsedníctva monitorovať situáciu na trhu s poľnohospodárskymi komoditami a diskutovať o potrebe opatrení na stabilizáciu trhov.

Predsedníctvo sa zameria aj na vyhodnotenie pokroku v rámci zjednodušovania spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Slovenské predsedníctvo bude zároveň venovať pozornosť agende lesov a lesného hospodárstva. V tomto kontexte je zámerom prispieť k implementácii aktuálnej stratégie pre lesy, najmä jej piliera o zodpovednosti EÚ za globálne lesné zdroje.

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky a SK PRES

Jednou z hlavných priorít Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ďalej len „ÚKSÚP“) je príprava zamestnancov na výkon predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ v druhom polroku 2016.

Do príprav SK PRES bolo priamo zapojených 17 zamestnancov, z ktorých dvaja sú na úrovni predsedov pracovných skupín, ôsmi na úrovni zástupcov predsedov pracovných skupín a siedmi na úrovni koordinátorov.

Pracovné skupiny Rady EÚ, v ktorých pôsobia experti ÚKSÚP

 • PS pre kvalitu potravín - ekologické poľnohospodárstvo
 • PS pre vína a alkohol
 • PS pre poľnohospodárske otázky
  • osivá a množiteľský materiál
  • škodlivé organizmy
  • pesticídy a prípravky na ochranu rastlín
  • šľachtiteľské práva
 • PS vedúcich rastlinolekárskych pracovníkov
 • PS pre rastlinolekárstvo
  • ochrana a kontrola
  • roosendaalská skupina
 • PS pre koordináciu OECD
 • PS pre Codex Alimentarius - skupina pre živočíšne krmivá
 • PS pre technickú harmonizáciu – nebezpečné látky a prípravky

Hlavné témy ÚKSÚP počas SK PRES

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, o zmene nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. XXX/XXX [nariadenie o úradných kontrolách] a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007

Slovenské predsedníctvo nadviaže na prácu holandského predsedníctva aj v rokovaniach o návrhu nariadenia o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní ekologických produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktorého cieľom je udržanie dôvery spotrebiteľov k produktom ekologickej poľnohospodárskej výroby  a ekologických prevádzkovateľov a uľahčenie prechodu poľnohospodárov na ekologickú poľnohospodársku výrobu. Ambíciou slovenského predsedníctva je ukončenie prác  schvaľovacieho procesu na návrhu nariadenia tak, aby sa sektor mohol pripraviť na jeho čo najskoršie uplatňovanie.

ÚKSÚP, ako príslušný orgán pre ekologickú poľnohospodársku výrobu v Slovenskej republike, plánuje počas predsedníctva zorganizovať 2-dňové neformálne podujatie zamerané na výmenu skúseností a odborných informácií z realizácie ekologickej poľnohospodárskej výroby v EÚ. Podujatie je určené pre delegátov členských štátov Európskej únie zodpovedných za oblasť ekologickej poľnohospodárskej výroby. Súčasťou podujatia bude aj odborná návšteva slovenských ekologických  prevádzkovateľov v Tatranskom regióne  spojená s ochutnávkou bioproduktov.

 

Koordinátor SK PRES za ÚKSÚP: Ing. Ľuba Gašparová, luba.gasparova@uksup.sk

 

Užitočné linky:

Oficiálna webová stránka slovenského predsedníctva
http://www.eu2016.sk/sk

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí:
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/predsednictvo_v_rade_eu-slovenske_predsednictvo_v_rade_eu

Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri EÚ v Bruseli
https://www.mzv.sk/web/szbrusel

Rada Európskej únie
http://www.consilium.europa.eu/sk/council-eu/

Rada pre poľnohospodárstvo a rybnéhospodárstvo (AGRIFISH) http://www.consilium.europa.eu/sk/topics/agriculture/