Testovacie pracovisko životného prostredia

Umiestnenie pracoviska:

Matúškova  21, 833 16 Bratislava, pavilón F

Testovacie pracovisko životného prostredia (TPŽP) je držiteľom osvedčenia o dodržiavaní zásad Správnej laboratórnej praxe (SLP) pod č. G-040 od 17. mája 2007, ktoré bolo vydané Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS). Testovacie pracovisko je zaradené v Národnom programe dodržiavania zásad SLP a je pravidelne preverované Slovenskou národnou akreditačnou službou. Osvedčenie o súlade so Správnou laboratórnou praxou bolo udelené dňa 20. mája 2019 a je platné do 20. mája 2021. 

Kontaktná osoba:

Ing. Mária Juhasová
vedúca TPŽP
č. tel.: 02/59 880 364, 408
E-mail: maria.juhasova@uksup.sk

Činnosť testovacieho pracoviska:

Testovacie pracovisko vykonáva testovanie chemických prípravkov na ochranu rastlín podľa zásad SLP.

Fyzikálno-chemické a analytické štúdie sú v testovacom pracovisku vykonávané podľa Zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) a v súlade so zásadami SLP OECD a Smernicou 2004/10/ES Európskeho parlamentu a rady.


Fotogaléria: