Evidencia dodávateľov množiteľského materiálu

Odbor osív a sadív vedie evidenciu dodávateľov a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľov v zmysle & 4. písm. h) č. 597/2006 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z.z.
 
Požiadavky pre registráciu dodávateľa stanovuje vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 364/2007 Z.z. o vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieky SR č. 123/2011 Z.z.
 
Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľa je v Prílohe č. 3, v horeuvedenej vyhláške.
 
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je spoplatnené podľa platného cenníka  ÚKSÚPu.
 

Kontakt:

Piatková Mariana, Ing.

Oddelenie hodnotenia množiteľských porastov
Vedúca oddelenia
tel.: +421 2 59 880 219
e-mail: Mariana.Piatkova@uksup.sk


Dokumenty na stiahnutie: