Poškodenie dreveného obalového materiálu a dreva drevokazným hmyzom

Prísne rastlinolekárske kontroly pri dovoze tovarov prostredníctvom dreveného obalového materiálu sú zamerané na vyhľadávanie nie len živého drevokazného hmyzu ale aj príznakov poškodenia takýmto hmyzom. Medzi príznaky napadnutia patria požerky, diery, chodbičky, komôrky, výletové otvory, zvyšky mŕtveho hmyzu a pod.

Odbor ochrany rastlín pripravil nové informačné letáky určené výrobcom dreveného obalového materiálu ako aj vývozcom, ktorí na prepravu tovarov v medzinárodnom obchode používajú drevený obalový materiál.


Sušiarne dreva

 

Zoznam registrovaných výrobcov a sušiarní podľa ISPM 15, zoznam výrobcov a sušiarní, ktorým bola zrušená alebo pozastavená činnosť -                    aktualizácia september 2019

Zoznam je vytvorený v MS EXCEL. Pomocou nastaveného filtra si vyhľadáte požadované údaje.

 

 

Upozornenie na doplnenie počtu snímačov pri tepelnom ošetrení dreva - pre certifikované sušiarne

 

Upozornenie pre vývozcov do USA na prísne rastlinolekárske kontroly dreveného obalového materiálu a pomocného dreva

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav v Bratislave opätovne upozorňuje vývozcov tovarov prepravovaných prostredníctvom dreveného obalového materiálu, že drevené obaly podliehajú v USA prísnym rastlinolekárskym kontrolám. Význam týchto prísnych kontrol spočíva v zabráneniu šírenia nebezpečných karanténnych škodlivých organizmov a taktiež inváznych druhov prostredníctvom drevených obalov. Kontrolám pri dovoze do USA podliehajú všetky zásielky a najprísnejšie sa kontrolujú medzikontinentálne dovozy.

Dovozné kontroly sú zamerané nielen na prítomnosť živých škodcov dreva ale aj na príznaky napadnutia, medzi ktoré patria napr. požerky, diery, chodbičky, komôrky, výletové otvory a pod. Prísnym kontrolám podliehajú všetky druhy obalového materiálu vrátane pomocného dreva. Dovozné požiadavky USA vyžadujú, aby drevo neobsahovalo druhy hmyzu z nasledujúcich čeľadí: Cerambycidae, Buprestidae, Siricidae, Cossidae, Curculionidae, Platypodidae, Sesiidae alebo Scolytidae. V prípade nálezu takéhoto hmyzu sa napadnuté obaly automaticky vracajú do krajiny pôvodu. Nález živého hmyzu zároveň potvrdzuje, že drevený obalový materiál nebol ošetrený. Obaly, ktoré sú riadne označené značkou IPPC, ale zároveň obsahujú príznaky napadnutia drevokazným hmyzom nevyhovujú rastlinolekárskym požiadavkám USA.

Z uvedených dôvodov opätovne upozorňujeme všetkých vývozcov, aby na prepravu tovaru do USA používali iba kvalitný obalový materiál, ktorý je bez príznakov napadnutia drevokazným hmyzom a samozrejme riadne označený podľa medzinárodnej normy ISPM 15. Zoznamy zaregistrovaných výrobcov dreveného obalového materiálu sú na našej stránke pravidelne aktualizované. Zaregistrovaní výrobcovia dreveného obalového materiálu podliehajú pravidelným rastlinolekárskym kontrolám spojených s odbermi vzoriek a následnou diagnostikou.

Upozornenie pre vývozcov tovaru, ktorý sa prepravuje na drevenom obalovom materiáli do USA

Vzhľadom na opakujúce sa a pribúdajúce problémy pri vývozoch tovarov všetkých druhov prepravovaných na drevenom obalovom materiáli do USA, upozorňujeme vývozcov, aby na prepravu používali iba kvalitný obalový materiál, ktorý spĺňa požiadavky medzinárodnej normy ISPM 15. Medzi drevený obalový materiál patria: bedne, krabice, latkové bedne, preklady, palety, káblové bubny a cievky / kotúče a iné pomocné drevo. Tieto materiáli sa môžu vyskytovať takmer v každej vyvážanej zásielke, vrátane zásielok, ktoré bežne nepodliehajú rastlinolekárskej prehliadke. viac

Upozornenie určené sušiarňam a výrobcom drevených obalov na správne označovanie podľa ISPM 15


Dokumenty na stiahnutie: