Cenník, žiadosti, tlačivá, e-kolky, spotreba prípravkov na ochranu rastlín

Cenník výkonov ÚKSÚP platný a účinný od 01.05. 2019

Žiadosť o povolenie vývozu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov

Rastlinolekárska kontrola pri vývoze do tretích krajín

Žiadosť o vystavenie Intra EÚ dokumentu

"HLÁSENIE" pre stanovisko k rastlinolekárskej kontrole pre colný úrad - tlačivo

Zaslanie spotreby prípravkov na ochranu rastlín, hospodársky rok 2016/2017 - usmernenie

Spotreba prípravkov na ochranu rastlín, hospodársky rok 2016/2017, elektronická verzia na zasielanie e-mailom

 

Upozornenie na hlásenia spotreby prípravkov na ochranu rastlín pre žiadateľov o Integrovanú produkciu

Upozorňujeme žiadateľov v rámci Agroenvironmentálno-klimatických opatrení PRV 2014-2020 zapojených do operácií integrovaná produkcia, že podľa § 21 ods. 1 písm. c) pre integrovanú produkciu v ovocinárstve, § 22 ods. 1 písm. d) pre integrovanú produkciu v zeleninárstve a § 23 ods. 1 písm. c) tretieho bodu pre integrovanú produkciu vo vinohradníctve pre rodiace aj mladé vinohrady Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/2015 Z. z. sú povinní zaslať spotrebu prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov do 15. decembra príslušného roka podľa prílohy č. 1 k vyhláške MPRV SR č. 491/2011 Z. z. o vedení záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín a nahlasovaní údajov, podmienkach a postupoch pri skladovaní a manipulácii s prípravkami na ochranu rastlín a čistení použitých aplikačných zariadení. To znamená, že údaje sa zasielajú ako EVIDENCIA SPOTREBY PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN („denník ochrany“), nie ako súhrnné údaje podľa prílohy č. 2 uvedenej vyhlášky. Osobitne upozorňujeme na správne vyplňovanie tank-mix ošetrení (TM) a ošetrenej výmery. Žiadatelia musia túto povinnosť splniť zaslaním prílohy v programe EXCEL nachádzajúcej sa na tomto linku, ktorú po vyplnení zašlú na e-mail:  stanislav.barok@uksup.sk.

 

Je možné využiť aj služby počítačových firiem (napr. SKEAGIS, AURUS a ISAT), ktoré vo svojich aplikáciách majú zabudovaný systém tvorby výstupov podľa vyššie uvedenej legislatívy (podľa prílohy č. 1 vyhlášky 491/2011).

Žiadne alebo oneskorené hlásenie po 15. decembri, ktoré sa nebude brať do úvahy, sa považuje za porušenie so sankciou podľa vyššie uvedenej legislatívy.

„Uvedené hlásenie je, samozrejme, postačujúce aj z hľadiska povinnosti uvedenej v § 35 ods. 2 zákona NR SR č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti. Preto žiadame žiadateľov, aby do hlásenia uviedli aj ošetrenia mimo integrovanej produkcie do samostatného listu, ktorý je vo vzore prílohy (ako sumárne údaje podľa prílohy č. 2 vyššie citovanej vyhlášky), čím si kompletne splnia povinnosť podľa § 35 ods. 2 zákona NR SR č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.“

 

KONTAKT -  ODBOR OCHRANY RASTLÍN

 

Ing. Stanislav BAROK +421 2 59 880 247

 

aktualizácia rok 2018

 

 

Zmena v používaní eKOLKU

Dovoľujeme si Vás informovať, že od  01.04.2016 sa menia Obchodné podmienky – Elektronický kolok.  Úplné znenie dokumentov je zverejnené  na www.posta.skwww.elektronickekolky.sk.

Na základe uvedenej zmeny môžu naši klienti uhrádzať  správne poplatky nasledovným spôsobom:

Po ukončení predaja Nominálnych eKolkov (tzv. Potvrdení pre evidenciu poplatku) k 31.03.2016, poplatník ich bude môcť na úradoch použiť do 30.04.2016.
Po zahájení predaja nového eKolku s QR kódom (tzv. Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku) od 01.04.2016 na 311 poštách vybavených fiškálnym modulom. Poplatník ich bude môcť na úradoch použiť od 01.04.2016. Nový eKolok je charakterizovaný QR kódom (rovnako ako eKolok z kiosku), tlačený na fiškálnej tlačiarni a je vydávaný na občanom zvolenú hodnotu bez konkrétnej služby alebo úradu/súdu a platný 2 roky od vydania.
Poplatník môže uhradiť platby aj poštovou poukážkou resp. prevodom na účet. Pri tomto spôsobe platby si musí vyžiadať platobný predpis  na príslušnom pracovisku ÚKSÚP a na základe tohto predpisu vykoná úhradu.

Odbor ochrany rastlín - Ing. Ivana Kurhajcová  +421 2 59 880 246

Odbor ochrany rastlín - Ing. Jaroslav Franko +421 32 6528 588  letecké aplikácie

Odbor registrácie pesticídov - Veronika Boskovičová +421 2 59 880 352

Podaním  vzniká podľa § 8 zákona  č. 145/1995 Z. z.  o správnych poplatkoch zároveň  poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.
Ak poplatky splatné podľa § 8 zákona č. 145/1995 Z. z. nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

Zoznam vybraných pôšt pre predaj E-kolku s QR kódom

Zoznam správnych poplatkov ÚKSÚP


Dokumenty na stiahnutie: