Cenník, žiadosti, tlačivá, e-kolky, spotreba prípravkov na ochranu rastlín

Cenník výkonov ÚKSÚP platný a účinný od 01.05. 2019

Žiadosť o povolenie vývozu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov

Rastlinolekárska kontrola pri vývoze do tretích krajín

Žiadosť o vystavenie Intra EÚ dokumentu

"HLÁSENIE" pre stanovisko k rastlinolekárskej kontrole pre colný úrad - tlačivo

 

Zmeny v hláseniach spotreby prípravkov na ochranu rastlín pre hospodársky rok 2018/2019

Odbor ochrany rastlín (OOR) ÚKSÚP oznamuje, že pre zber údajov o spotrebe prípravkov na ochranu rastlín vrátane moridiel a bioagens a pomocných prípravkov nastávajú od tejto sezóny zberu dát zmeny. Hlavnou zmenou je to, že zber bude centralizovaný cez OOR v Bratislave. To znamená, že farmár nebude údaje zasielať cez oblastného fytoinšpektora, ale výlučne do Bratislavy buď cez banner „FORMULÁR“ alebo v EXCEL súbore na e-mail: Silvia.Peckova@uksup.sk.

Spôsoby zaslania hlásenia:

Na stránke www.uksup.sk je od januára 2017 spustená aplikácia na nahrávanie spotreby prípravkov na ochranu rastlín. Cez tento formulár je možné vložiť jednotlivé ošetrenia rovnako ako doteraz v evidencii spotreby prípravkov uvedenej v platnej legislatíve ako „denník ochrany“ – viď banner "FORMULÁR";

alebo

Subjekty využívajúce počítačové programy firiem SKEAGIS, AURUS a ISAT (prípadne iných firiem) upozorňujeme na to, že všetky 3 menované firmy vo svojich programoch vytvoria spôsob na zasielanie údajov na ÚKSÚP spoločne s hlásením o spotrebe hnojív;

alebo

vyplnenie EXCEL tabuľky uvedenej na tomto linku vo vlastnom počítači a zaslanie na adresu Silvia.Peckova@uksup.sk

Upozorňujeme, že je potrebné zaslať aj nulové hlásenie, teda stav, keď žiadateľ nepoužíva žiadne prípravky na ochranu rastlín ani pomocné prípravky !

V prípade nesplnenia vyššie uvedenej povinnosti môže kontrolný ústav uložiť podľa § 39 ods. 5 písm. b) zákona č. 405/2011 Z. z. pokutu vo výške od 3 300 do 16 500 eur.

Termín zaslania je zhodný s hlásením spotreby hnojív najneskôr do 15.2.2020.

Osobitné upozornenie pre žiadateľov o integrovanú produkciu v rámci AEKO

Žiadateľov o integrovanú produkciu upozorňujeme, že pre nich je nevyhnutné využiť EXCEL súbor na tomto linku a zaslať výlučne elektronicky na e-mail Stanislav.Barok@uksup.sk v termíne najneskôr do 15.12.2019. Okrem integrovaných plôch uveďte aj spotrebu na pozemkoch mimo integrovanej produkcie, pre ktorú slúžia osobitné listy EXCEL súboru.

Rovnako upozorňujeme, že je potrebné zaslať aj nulové hlásenie, teda stav, keď žiadateľ nepoužíva žiadne prípravky na ochranu rastlín ani pomocné prípravky !

 

Zmena v používaní eKOLKU

Dovoľujeme si Vás informovať, že od  01.04.2016 sa menia Obchodné podmienky – Elektronický kolok.  Úplné znenie dokumentov je zverejnené  na www.posta.skwww.elektronickekolky.sk.

Na základe uvedenej zmeny môžu naši klienti uhrádzať  správne poplatky nasledovným spôsobom:

Po ukončení predaja Nominálnych eKolkov (tzv. Potvrdení pre evidenciu poplatku) k 31.03.2016, poplatník ich bude môcť na úradoch použiť do 30.04.2016.
Po zahájení predaja nového eKolku s QR kódom (tzv. Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku) od 01.04.2016 na 311 poštách vybavených fiškálnym modulom. Poplatník ich bude môcť na úradoch použiť od 01.04.2016. Nový eKolok je charakterizovaný QR kódom (rovnako ako eKolok z kiosku), tlačený na fiškálnej tlačiarni a je vydávaný na občanom zvolenú hodnotu bez konkrétnej služby alebo úradu/súdu a platný 2 roky od vydania.
Poplatník môže uhradiť platby aj poštovou poukážkou resp. prevodom na účet. Pri tomto spôsobe platby si musí vyžiadať platobný predpis  na príslušnom pracovisku ÚKSÚP a na základe tohto predpisu vykoná úhradu.

Odbor ochrany rastlín - Ing. Ivana Kurhajcová  +421 2 59 880 246

Odbor ochrany rastlín - Ing. Jaroslav Franko +421 32 6528 588  letecké aplikácie

Odbor registrácie pesticídov - Veronika Boskovičová +421 2 59 880 352

Podaním  vzniká podľa § 8 zákona  č. 145/1995 Z. z.  o správnych poplatkoch zároveň  poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.
Ak poplatky splatné podľa § 8 zákona č. 145/1995 Z. z. nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

Zoznam vybraných pôšt pre predaj E-kolku s QR kódom

Zoznam správnych poplatkov ÚKSÚP


Dokumenty na stiahnutie: