Činnosť OPHOZE v oblasti obnoviteľných zdrojov energií

Problematike obnoviteľných zdrojov energií sa venuje pracovisko OPHOZE ÚKSÚP umiestnené v TSÚP Rovinka. Medzi hlavné činnosti v tejto oblasti patrí:

 

 • vyjadrenia a vypracovávanie osvedčení o inovatívnosti k projektom spracovaným v rámci podporných programov podľa požiadaviek Pôdohospodárskej platobnej agentúry,
 • zúčastňovanie sa na tvorbe technickej politiky rezortu, zabezpečovaním fakultatívnych požiadaviek MPRV SR v oblasti obnoviteľných zdrojov energií, energetiky, a mechanizácie poľnohospodárstva,
 • spracovávanie koncepčných, legislatívnych a hodnotiacich materiálov pre MPRV SR. Príprava, vypracovanie a pripomienkovanie materiálov v oblasti bioenergetiky vypracovaných v iných rezortoch.
 • štandardizácia fyzikálno-mechanických a chemických kritérií pre pevné palivo z poľnohospodárskej biomasy, zabezpečuje normalizačnú činnosť v oblasti tekutých biopalív a bioplynu,
 • výskum strojov a technologických liniek vhodných na energetické a priemyselné využitie poľnohospodárskej biomasy,
 • vypracovávanie analýz vplyvu biopalív vo vzťahu k trvalej udržateľnosti od pestovania surovín cez spracovanie až po ich výrobu,
 • vytvára predpoklady využitia poznatkov, technického vybavenia a skúseností pracovníkov  pri odbornej a praktickej výučbe v rámci nového vyučovacieho odboru na stredných odborných poľnohospodárskych školách „Bioenergetika“,
 • v poradenskej činnosti  ako jeden z hlavných spracovateľov Akčného plánu využívania biomasy, a zároveň ako Centrum pre výskum biomasy, sa svojou činnosťou snaží napĺňať ciele a závery tohto koncepčného materiálu.
 • vykonáva chemické, fyzikálne a mechanické analýzy poľnohospodárskej biomasy a tuhých palív z biomasy
 • sleduje výťažnosť bioplynu z rôznych druhov poľnohospodárskej biomasy
 • vypracováva stanoviská k pripravovaným legislatívnym normám v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
 • zabezpečuje výskum strojov a technologických liniek a ich aplikácií z hľadiska udržateľného rozvoja poľnohospodárskej výroby a dodržiavania environmentálny požiadaviek,
 • vypracovanie projektových štúdií vybavenosti podnikateľských subjektov vhodnou  technikou na pestovanie, zber, spracovanie a energetické využívanie poľnohospodárskej biomasy pri jej transformácii na teplo, elektrinu a chlad.
 • účasť na tvorbe a činnosti integrovaného informačného systému vedecko-technických informácií rezortu pôdohospodárstva a spolupráca pri spracovávaní koncepčných podkladov a dokumentov týkajúcich sa využívania poľnohospodárskej biomasy na energetické účely,
 • transfer poznatkov poľnohospodárskeho výskumu producentom a užívateľom poľnohospodárskej biomasy na energetické účely, špecializovaná poradenská činnosť, koncepčná, prognostická, expertízna, vzdelávacia a projektová činnosť