ORP Aktuálne informácie

Informácia ORP o zmene odborného pracoviska


Prípravky na ochranu rastlín povolené na paralelný obchod zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Brexit


Informácia pre žiadateľov o autorizáciu alebo držiteľov autorizácie prípravkov na ochranu rastlín so sídlom alebo miestom trvalého pobytu v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska


Upozornenie k obnoveniu schválenia účinných látok skupiny AIR4.

Vážený držiteľ autorizácie, ako iste viete, po obnovení schválenia účinných látok skupiny AIR4 [1], sa začína proces podľa článku 43 (obnovenie autorizácie pre všetky prípravky obsahujúce tieto účinné látky)...

Usmernenie pre držiteľov autorizácie a držiteľov povolenia na paralelný obchod k predkladaniu hlásenia o predaji prípravkov na ochranu rastlín.

Usmernenie pre držiteľov autorizácie a držiteľov povolenia na paralelný obchod k predkladaniu hlásenia o predaji prípravkov na ochranu rastlín podľa § 35 ods. 4 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o predaji pomocných prípravkov v ochrane rastlín podľa § 25 ods. 6 zákona č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín

ISPOR – zoznamy prípravkov na ochranu rastlín

„Odbor registrácie pesticídov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave týmto informuje, že na web stránke databázy prípravkov na ochranu rastlín ISPOR v časti „ZELENÁ KNIHA“, je zverejnený oficiálny Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín 2018...

Vyhlásenia záväzkov a potvrdenia o oboznámení sa s PK – Vyhlásenie vrcholového manažmentu ÚKSÚP

V dokumentoch nižšie sa nachádza :Vyhlásenia záväzkov a potvrdenia o oboznámení sa s PK – Vyhlásenie vrcholového manažmentu ÚKSÚP.

Manuál pre používanie online databázy pre prípravky na ochranu rastlín ISPOR

V súvislosti so zverejnením systému ISPOR širšej verejnosti (pozri link: http://www.uksup.sk/orp-databaza-1/ ), týmto ponúkame stručný obrazový návod, ako so systémom pracovať. Popísané sú jednotlivé časti systému, možnosti filtrov a spôsob, akým databáza pracuje.

Oznam pre žiadateľov o autorizáciu prípravku na ochranu rastlín

Odbor registrácie pesticídov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) týmto informuje všetkých žiadateľov o autorizáciu prípravku na ochranu rastlín, že na základe čl. 33 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady č. 79/117/EHS a 91/414/EHS bude pre všetky žiadosti o autorizáciu nového prípravku na ochranu rastlín, vrátane vzájomného uznávania okrem ostatných náležitostí povinne vyžadovať aj predloženie vzorky prípravku na ochranu rastlín, pre ktorý sa predkladá žiadosť...

Upozornenie pre držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinných látok obnovených od 1. 5. 2017

Upozorňujeme držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinné látky, ktorých schválenie bolo obnovené od 1. 5. 2017 (prosulfuron), že sú povinní pre všetky autorizované prípravky na ochranu rastlín s obsahom týchto účinných látok predložiť na Odbor registrácie pesticídov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave najneskôr do 1. 8. 2017 žiadosť o obnovenie autorizácie daných prípravkov spolu s požadovanými náležitosťami podľa čl. 43 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady č. 79/117/EHS a 91/414/EHS a podľa usmerňovacieho dokumentu Guidance Document on the Renewal of Authorisations according to Article 43 of Regulation (EC) No 1107/2009 SANCO/2010/13170. Žiadosti sa musia predložiť pre všetky autorizované prípravky, ktoré obsahujú danú účinnú látku, či už samostatne alebo v kombinácii s inými účinnými látkami, ako aj pre všetky identické prípravky. K prípravkom, ktoré obsahujú účinnú látku, ktorá sa má nahradiť (tzv. kandidát na substitúciu), je potrebné k žiadosti priložiť aj porovnávacie posudzovanie. Nepredloženie žiadosti o obnovenie autorizácie a požadovaných náležitostí do uvedenej lehoty bude viesť k exspirácii, resp. zrušeniu autorizácie daného prípravku (v prípade dlhšej doby autorizácie).

Nové zoznamy prípravky na ochranu rastlín a pomocných prípravkov

Na stránke ORP - "Zoznamy prípravkov na ochranu rastlín" sa nachádza nový "Zoznam autorizovaných prípravkov uzavretý k 31.1.2017" Na stránke ORP "Zoznamy pomocných prípravkov" sa nachádza aktualizovaný "Zoznam pomocných prípravkov 2016"

Informácia pre žiadateľov o autorizáciu prípravkov na ochranu rastlín - PPPAMS

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) informuje žiadateľov o autorizáciu prípravkov na ochranu rastlín, že Európska komisia sprístupnila systém evidencie a spravovania žiadostí o autorizáciu prípravkov na ochranu rastlín (Plant Protection Products Application Management System – PPPAMS

Upozornenie – glyfozát

Upozornenie o pripravovaných zmenách týkajúcich sa autorizácií a povolení na paralelný obchod prípravkov na ochranu rastlín s účinnou látkou glyfozát.

ORP - Cenník anglická verzia

Na stránkach Odboru registrácie pesticídov (informácie) je k dispozícii Anglická verzia cenníka.