Upozornenie pre držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinných látok obnovených od 1. 5. 2017

Upozornenie pre držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinných látok obnovených od 1. 5. 2017

Upozorňujeme držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinné látky, ktorých schválenie bolo obnovené od 1. 5. 2017 (prosulfuron), že sú povinní pre všetky autorizované prípravky na ochranu rastlín s obsahom týchto účinných látok predložiť na Odbor registrácie pesticídov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave najneskôr do 1. 8. 2017 žiadosť o obnovenie autorizácie daných prípravkov spolu s požadovanými náležitosťami podľa čl. 43 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady č. 79/117/EHS a 91/414/EHS a podľa usmerňovacieho dokumentu Guidance Document on the Renewal of Authorisations according to Article 43 of Regulation (EC) No 1107/2009 SANCO/2010/13170.

Žiadosti sa musia predložiť pre všetky autorizované prípravky, ktoré obsahujú danú účinnú látku, či už samostatne alebo v kombinácii s inými účinnými látkami, ako aj pre všetky identické prípravky. K prípravkom, ktoré obsahujú účinnú látku, ktorá sa má nahradiť (tzv. kandidát na substitúciu), je potrebné k žiadosti priložiť aj porovnávacie posudzovanie.

Nepredloženie žiadosti o obnovenie autorizácie a požadovaných náležitostí do uvedenej lehoty bude viesť k exspirácii, resp. zrušeniu autorizácie daného prípravku (v prípade dlhšej doby autorizácie).


Upozornenie pre držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinných látok obnovených od 1. 4. 2017

Upozorňujeme držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinné látky, ktorých schválenie bolo obnovené od 1. 4. 2017 (thiabendazole, iodosulfuron), že sú povinní pre všetky autorizované prípravky na ochranu rastlín s obsahom týchto účinných látok predložiť na Odbor registrácie pesticídov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave najneskôr do 1. 7. 2017 žiadosť o obnovenie autorizácie daných prípravkov spolu s požadovanými náležitosťami podľa čl. 43 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady č. 79/117/EHS a 91/414/EHS a podľa usmerňovacieho dokumentu Guidance Document on the Renewal of Authorisations according to Article 43 of Regulation (EC) No 1107/2009 SANCO/2010/13170.

Žiadosti sa musia predložiť pre všetky autorizované prípravky, ktoré obsahujú danú účinnú látku, či už samostatne alebo v kombinácii s inými účinnými látkami, ako aj pre všetky identické prípravky. K prípravkom, ktoré obsahujú účinnú látku, ktorá sa má nahradiť (tzv. kandidát na substitúciu), je potrebné k žiadosti priložiť aj porovnávacie posudzovanie.

Nepredloženie žiadosti o obnovenie autorizácie a požadovaných náležitostí do uvedenej lehoty bude viesť k exspirácii, resp. zrušeniu autorizácie daného prípravku (v prípade dlhšej doby autorizácie).


Usmernenie pre držiteľov autorizácie a držiteľov povolenia na paralelný obchod k predkladaniu hlásenia o predaji prípravkov na ochranu rastlín.

Usmernenie pre držiteľov autorizácie a držiteľov povolenia na paralelný obchod k predkladaniu hlásenia o predaji prípravkov na ochranu rastlín podľa § 35 ods. 4 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o predaji pomocných prípravkov v ochrane rastlín podľa § 25 ods. 6 zákona č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín

Podľa § 35 ods. 4 zákona č. 405/2011 o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prípravkoch na ochranu rastlín“) sú držitelia autorizácií prípravkov na ochranu rastlín a držitelia povolení na paralelný obchod prípravkov na ochranu rastlín povinní každoročne nahlásiť kontrolnému ústavu objem predaja všetkých autorizovaných alebo povolených prípravkov na ochranu rastlín najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka. Povinnosť sa vzťahuje aj na prípravky, pre ktoré už doba autorizácie alebo povolenia uplynula, ale mali v danom roku povolenú dobu odkladu na uvádzanie na trh. Rovnaká povinnosť sa podľa § 25 ods. 6 zákona č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pomocných prípravkoch“) vzťahuje aj na držiteľov autorizácie a držiteľov povolenia na paralelný obchod pomocných prípravkov v ochrane rastlín.

Hlásenie pre prípravky na ochranu rastlín sa podáva vo forme tabuľky, ktorá sa nachádza v prílohe č. 4 vyhlášky MPRV SR č. 491/2011 Z. z. o vedení záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín a nahlasovaní údajov, podmienkach a postupoch pri skladovaní a manipulácii s prípravkami na ochranu rastlín a čistení použitých aplikačných zariadení a pre pomocné prípravky v ochrane rastlín vo forme tabuľky, ktorá sa nachádza v prílohe č. 17 vyhlášky MPRV SR č. 477/2013, ktorou sa vykonáva zákon o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín (obidve tabuľky nájdete na konci tohto usmernenia alebo na stránke http://www.uksup.sk/orp-ziadosti-tlaciva-poziadavky-na-podklady-tlaciva-por/ a http://www.uksup.sk/orp-tlaciva-pre-pomocne-pripravky/ .  Do tabuliek je potrebné uviesť všetky autorizované alebo povolené prípravky (vrátane prípravkov, pre ktoré doba autorizácie alebo povolenia uplynula, ale mali v danom roku povolenú dobu odkladu na uvádzanie na trh), teda aj tie, ktoré držiteľ autorizácie alebo držiteľ povolenia  v danom roku  na trh neuvádzal, pričom túto skutočnosť označí v príslušnej tabuľke. Ak držiteľ autorizácie alebo držiteľ povolenia neuvádzal v danom roku na trh žiaden z autorizovaných alebo povolených prípravkov, stačí, ak túto skutočnosť oznámi kontrolnému ústavu oficiálnym listom (nie je potrebné vypĺňať tabuľku).

Ak tá istá fyzická osoba – podnikateľ/právnická osoba je držiteľom autorizácie alebo povolenia na paralelný obchod aj prípravkov na ochranu rastlín aj pomocných prípravkov v ochrane rastlín, predloží hlásenie v samostatnej tabuľke pre prípravky na ochranu rastlín (príloha 4 vyhlášky MPRV SR č. 491/2011) a v samostatnej tabuľke pre pomocné prípravky na ochranu rastlín (príloha č. 17 vyhlášky MPRV SR č. 477/2013).

Ak za držiteľa autorizácie alebo držiteľa povolenia predloží hlásenie iná spoločnosť (zástupca v SR pre autorizácie prípravkov, distribútor apod.), je potrebné, aby túto skutočnosť držiteľ autorizácie alebo držiteľ povolenia oznámil kontrolnému ústavu ešte pred predložením hlásenia, resp. najneskôr spolu s hlásením. Ak za držiteľa autorizácie alebo držiteľa povolenia predloží hlásenie viacero spoločností, spolu s oznámením tejto skutočnosti je potrebné uviesť pri jednotlivých spoločnostiach aj zoznam prípravkov, za ktoré hlásenia poskytnú. Hlásenie, ktoré bude kontrolnému ústavu poskytnuté držiteľom autorizácie alebo držiteľom povolenia alebo nimi poverenou spoločnosťou/spoločnosťami musí obsahovať kompletné údaje o predaji daného prípravku/prípravkov (teda ak nejaký prípravok uvádza na trh viacero distribučných spoločností, musí byť v hlásení uvedené množstvo za všetky tieto spoločnosti, ak  však nejaký prípravok uvádza na trh jedna spoločnosť, ktorá ho predáva ďalej inej spoločnosti, vtedy sa uvádza iba predané množstvo prvej spoločnosti, nakoľko tu už ide o opätovný predaj toho istého množstva prípravku). Ak je niektorá spoločnosť splnomocnená podať hlásenie za viacero držiteľov autorizácií alebo povolenia, je potrebné za každého držiteľa autorizácie alebo povolenia vyplniť osobitnú tabuľku.

Keďže nepredloženie hlásenia v hore uvedenej lehote je podľa zákona o prípravkoch na ochranu rastlín aj podľa zákona o pomocných prípravkoch dôvodom na udelenie pokuty, kontrolný ústav odporúča zasielať hlásenie doporučenou poštou s doručenkou na adresu:

 

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

Odbor registrácie pesticídov

Matúškova 21

833 16 Bratislava


Upozornenie pre držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinných látok obnovených od 1. 11. 2016

Upozorňujeme držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinné látky, ktorých schválenie bolo obnovené od 1. 11. 2016 (picolinafen, thifensulfuron-methyl, ethofumesate), že sú povinní pre všetky autorizované prípravky na ochranu rastlín s obsahom týchto účinných látok predložiť na Odbor registrácie pesticídov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave najneskôr do 1. 2. 2017 žiadosť o obnovenie autorizácie daných prípravkov spolu s požadovanými náležitosťami podľa čl. 43 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady č. 79/117/EHS a 91/414/EHS a podľa usmerňovacieho dokumentu Guidance Document on the Renewal of Authorisations according to Article 43 of Regulation (EC) No 1107/2009 SANCO/2010/13170.

Žiadosti sa musia predložiť pre všetky autorizované prípravky, ktoré obsahujú danú účinnú látku, či už samostatne alebo v kombinácii s inými účinnými látkami, ako aj pre všetky identické prípravky. K prípravkom, ktoré obsahujú účinnú látku, ktorá sa má nahradiť (tzv. kandidát na substitúciu), je potrebné k žiadosti priložiť aj porovnávacie posudzovanie.

Nepredloženie žiadosti o obnovenie autorizácie a požadovaných náležitostí do uvedenej lehoty bude viesť k exspirácii, resp. zrušeniu autorizácie daného prípravku (v prípade dlhšej doby autorizácie).


Upozornenie pre držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinných látok obnovených od 1. 11. 2016

Upozorňujeme držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinné látky, ktorých schválenie bolo obnovené od 1. 11. 2016 (picolinafen, thifensulfuron-methyl, ethofumesate), že sú povinní pre všetky autorizované prípravky na ochranu rastlín s obsahom týchto účinných látok predložiť na Odbor registrácie pesticídov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave najneskôr do 1. 2. 2017 žiadosť o obnovenie autorizácie daných prípravkov spolu s požadovanými náležitosťami podľa čl. 43 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady č. 79/117/EHS a 91/414/EHS a podľa usmerňovacieho dokumentu Guidance Document on the Renewal of Authorisations according to Article 43 of Regulation (EC) No 1107/2009 SANCO/2010/13170.

Žiadosti sa musia predložiť pre všetky autorizované prípravky, ktoré obsahujú danú účinnú látku, či už samostatne alebo v kombinácii s inými účinnými látkami, ako aj pre všetky identické prípravky. K prípravkom, ktoré obsahujú účinnú látku, ktorá sa má nahradiť (tzv. kandidát na substitúciu), je potrebné k žiadosti priložiť aj porovnávacie posudzovanie.

Nepredloženie žiadosti o obnovenie autorizácie a požadovaných náležitostí do uvedenej lehoty bude viesť k exspirácii, resp. zrušeniu autorizácie daného prípravku (v prípade dlhšej doby autorizácie).


Informácia pre žiadateľov o autorizáciu prípravkov na ochranu rastlín

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) informuje žiadateľov o autorizáciu prípravkov na ochranu rastlín, že Európska komisia sprístupnila systém evidencie a spravovania žiadostí o autorizáciu prípravkov na ochranu rastlín (Plant Protection Products Application Management System – PPPAMS). PPPAMS je predbežne sprístupnený pre žiadosti o nové autorizácie prípravkov na ochranu rastlín, pre žiadosti o vzájomné uznanie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín, ktoré už boli autorizované prostredníctvom PPPAMS a pre žiadosti o výnimky na 120 dní pri mimoriadnych situáciách (udeľuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR). Hoci zadávanie žiadostí prostredníctvom PPPAMS zatiaľ nie je povinné (Európska komisia pripravuje nariadenie, ktorým sa táto povinnosť zavedie), kontrolný ústav odporúča všetkým žiadateľom o autorizáciu nového prípravku, aby nové žiadosti podľa čl. 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh už zadávali aj cez systém PPPAMS. Systém PPPAMS však nenahrádza klasické podanie žiadosti kontrolnému ústavu a registračným autoritám ostatných dotknutých členských štátov podľa podmienok a požiadaviek jednotlivých členských štátov. Bližšie informácie o PPPAMS sú dostupné na stránke DG SANTE:

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/authorisation_of_ppp/pppams/index_en.htm

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/authorisation_of_ppp/application_procedure/index_en.htm

Pred prvým zadaním žiadosti do systému musia byť žiadatelia najskôr zaregistrovaní do PPPAMS. Nadnárodné spoločnosti, ktoré sú členom ECPA, ECCA alebo IBMA budú do systému zaregistrované prostredníctvom týchto združení. Ostatní žiadatelia môžu požiadať o zaregistrovanie do systému Mgr. Petra Kiklicu (e-mail: peter.kiklica@uksup.sk ).


eKolok

Zmena v používaní eKOLKU

Dovoľujeme si Vás informovať, že od  01.04.2016 sa menia Obchodné podmienky – Elektronický kolok.  Úplné znenie dokumentov je zverejnené  na www.posta.sk a www.elektronickekolky.sk.

Na základe uvedenej zmeny môžu naši klienti uhrádzať  správne poplatky nasledovným spôsobom:

po ukončení predaja Nominálnych eKolkov (tzv. Potvrdení pre evidenciu poplatku) k 31.03.2016, poplatník ich bude môcť na úradoch použiť do 30.04.2016
po zahájení predaja nového eKolku s QR kódom (tzv. Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku) od 01.04.2016 na 311 poštách vybavených fiškálnym modulom.

Poplatník ich bude môcť na úradoch použiť od 01.04.2016.

Nový eKolok je charakterizovaný QR kódom (rovnako ako eKolok z kiosku), tlačený na fiškálnej tlačiarni a je vydávaný na občanom zvolenú hodnotu bez konkrétnej služby alebo úradu/súdu a platný 2 roky od vydania.


Poplatník môže uhradiť platby aj poštovou poukážkou resp. prevodom na účet. Pri tomto spôsobe platby si musí vyžiadať platobný predpis  na príslušnom pracovisku ÚKSÚP a na základe tohto predpisu vykoná úhradu.

Odbor ochrany rastlín - Ing. Kurhajcová Ivana +421 2 59 880 246

Odbor ochrany rastlín - Ing. Franko Jaroslav    +421 32 6528 588  letecké aplikácie

Odbor registrácie pesticídov - Boskovičová Veronika +421 2 59 880 352

podaním  vzniká podľa § 8 zákona  č. 145/1995 Z. z.  o správnych poplatkoch zároveň  poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.
ak poplatky splatné podľa § 8 zákona č. 145/1995 Z. z. nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosíme, kontaktujte.

Zoznam vybraných pôšt pre predaj eKolku s QR kódom  
Zoznam správnych poplatkov ÚKSÚP 


Informácia pre držiteľov autorizácie prípravkov na ochranu rastlín ohľadom predĺženia doby platnosti autorizácie a obnovenia autorizácie prípravkov na ochranu rastlín

 

Táto informácia je určená všetkým držiteľom autorizácie prípravkov na ochranu rastlín, ktorí plánujú podať žiadosť o predĺženie doby platnosti autorizácie prípravkov, pre ktoré je zároveň potrebné predložiť žiadosť o obnovenie autorizácie.

Kontrolný ústav poukazuje na skutočnosť, že obnovením autorizácie podľa článku 43 nariadenia EP a Rady (ES) č.1107/2009 z 21.10.2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc  Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (ďalej len „nariadenia“) sa zároveň predĺži doba platnosti autorizácie prípravku na ochranu rastlín v súlade s čl. 32 nariadenia. Ak sa z dôvodov, na ktoré žiadateľ nemá vplyv, neprijme žiadne rozhodnutie o obnovení autorizácie pred uplynutím doby jej platnosti, existuje podľa čl. 43 ods. 6 nariadenia možnosť postupu správneho orgánu  predĺžiť dobu platnosti autorizácie prípravku na ochranu rastlín o čas potrebný na ukončenie skúmania a prijatie rozhodnutia. Z uvedených dôvodov preto nie je potrebné pre takéto prípravky predkladať aj žiadosť o predĺženie doby platnosti autorizácie.

Kontrolný ústav zároveň poukazuje na tú skutočnosť, že uplatnenie  článku 43 ods. 6 je možné iba vtedy, ak držiteľ autorizácie podal riadne v termíne žiadosť o obnovenie autorizácie prípravku v súlade s článkom 43 ods. 2 nariadenia ešte pred uplynutím doby platnosti autorizácie prípravku.

V ostatných prípadoch, sa postupuje v súlade s ust. §17 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti, t.z. žiadateľ je povinný podať žiadosť o predĺženie doby platnosti. Kontrolný ústav v tomto prípade odporúča uvádzať do sprievodného listu objasňujúce dôvody podania žiadosti, resp. informáciu o naplnení kritérií pre podanie žiadosti uvedených v § 17 ods. 8 zákona.


Dôležité upozornenie týkajúce sa používania prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky glyfosát

Dôležité upozornenie týkajúce sa používania prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky glyfosát

Dňa 1. 10. 2015 bola Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústav poľnohospodárskemu v Bratislave listom zaslaná výstraha Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) týkajúca sa prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky glyfozát v súvislosti s možnou klasifikáciou tejto účinnej látky ako pravdepodobného ľudského karcinogénu 2A.

Vzhľadom na to, že momentálne nie je možné spoľahlivo odhadnúť mieru rizika pri používaní prípravkov na ochranu rastlín s obsahom glyfozátu pre verejné zdravie, navrhuje ÚVZ SR dočasné opatrenia na riadenie rizika pre zabezpečenie ochrany zdravia ľudí pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom tejto účinnej látky. Tieto opatrenia je potrebné uplatňovať dovtedy, kým Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a Európska komisia neprijmú v tejto veci jednoznačné závery.

List ÚVZ SR s opatreniami 


Informácie

Šablony etikiet


Dokumenty na stiahnutie: