Informácie OOEPV

ÚKSÚP ako príslušný orgán pre ekologickú poľnohospodársku výrobu (ďalej len „EPV“) upozorňuje prevádzkovateľov zaregistrovaných v EPV s činnosťou „dovoz produktov z EPV z tretích krajín“ na novú povinnosť v systéme EPV platnú od 19. októbra 2017. Táto povinnosť definovaná článkom 19a Nariadenia Komisie (ES) č. 1235/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín v znení neskorších predpisov.

Od tohto dátumu Vám vzniká povinnosť používať v rámci dovozov produktov z tretích krajín do EÚ systém TRACES (Trade Control and Expert System). Tým, že sa tento systém pre oblasť EPV práve zavádza, môžu vznikať určité problémy pri uplatňovaní dovozov prostredníctvom TRACES.

Preto ÚKSÚP vypracoval Metodický pokyn 05/2017 pre prácu v systéme TRACES, ktorý je zverejnený na web stránke ÚKSÚP tu.

Daný pokyn podrobne popisuje proces vytvorenia konta, prihlásenia sa do systému TRACES a vypĺňania certifikátu o inšpekcii (COI).