OOEPV Výnimky, povolenia a posúdenie vstupov do EPV

Vyplnené žiadosti je možné doručiť písomne prostredníctvom pošty, osobne do podateľne ÚKSÚP na adresu Matúškova 21, 833 16 Bratislava alebo elektronicky prostredníctvom jednotného prístupového miesta (elektronická schránka) v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

Rastlinná výroba

Živočíšna výroba