Prístup verejnosti k informáciám

 

Žiadosť o sprístupnenie informácií môže podať ktokoľvek t. j. akákoľvek fy zická osoba alebo právnická osoba bez uvedenia dôvodu.

Miesto, čas a spôsob sprístupnenia

a) hromadný prístup prostredníctvom www.uksup.sk

b) osobne v sídle ÚKSÚP v Bratislave

                            Sekretariát generálneho riaditeľa
                            Matúškova 21
                            833 16 Bratislava

            v čase od 7:30 do 14:30 v pondelok – štvrtok
                      od 7:30 do 14:00 v piatok

c) písomne prostredníctvom pošty na adrese

                            ÚKSÚP v Bratislave
                            Sekretariát generálneho riaditeľa
                            Matúškova 21
                            833 16 Bratislava

d) prostredníctvom elektronickej pošty na adrese uksup@uksup.sk  

e) prostredníctvom jednotného zberného miesta

 

Žiadosť musí obsahovať

  • identifikáciu povinnej osoby – komu je žiadosť určená (povinná osoba)
  • identifikáciu žiadateľa – kto žiadosť podáva (oprávnená osoba – žiadateľ)
  • predmet žiadosti – určenie požadovanej informácie – aké informácie požaduje žiadateľ zverejniť
  • forma sprístupnenia – určenie spôsobu sprístupnenia (elektronicky, písomne a pod.)

 

Lehota a miesto na podanie opravného prostriedku

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.

Odvolanie sa podáva

a) písomne prostredníctvom pošty na adrese

                            ÚKSÚP v Bratislave
                            Sekretariát generálneho riaditeľa
                            Matúškova 21
                            833 16 Bratislava

b) alebo elektronickými prostriedkami podpísanými zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona (zákon č. 215/2012 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov)


Dokumenty na stiahnutie: