Registračné autority

Česká republika: Státní rostlinolékařská správa
Veľká Británia: Pesticides Safety Directorate

Expertné pracoviská:

Národné referenčné laboratórium pre pesticídy Univerzity veterinárneho lekárstva
Hodnotenie vplyvu chemických látok na zvieratá, sledovanie a identifikácia negatívnych účinkov pesticídov na živý organizmus zvierat, vyjadrenie miery rizika registrovaného pesticídu pre ten ktorý živočíšny druh v zmysle direktív platných v EÚ.

Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu
Hodnotenie oblasti Ekotoxikologické štúdie - účinky na včely a iné článkonožce ako včely

Slovenský Hydrometeorologický ústav
Hodnotenie možných nepriaznivých účinkov na povrchovú vodu, sedimenty a vodné organizmy (riasy, vyššie vodné rastliny a makrozoobentos).

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106, Rovinka
Odborné posudzovanie obalov pre prípravky na ochranu rastlín

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Hodnotenie toxikologických údajov a údajov o expozícii; metabolizmus a rezíduá

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Hodnotenie osudu a správania sa v životnom prostredí - pôda a podzemná voda
EUROPA - Plant Health
Plant Protection - Evaluation & Authorisation

Circa
Portál pre spoluprácu partnerov Európskych inštitúcií


CropLife International

Herbicide resistance action committee
Fungicide Resistance Action Committee
Insecticide Resistance Action Committee