Štatistické zisťovania

Odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby sa riadi pri spracovávaní štatistických výkazov podľa zákona č. 597/2006 Z. z. v znení zákona 467/2008 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh. Podľa Čl. I, § 4a, ods. (5) : Kontrolný ústav je oprávnený vyžadovať od užívateľa ovocného sadu, aby predložil údaje o odhadoch úrod, o zbere úrody a uskladnení vybraných druhov ovocia, ktoré boli určené výhradne na uvádzanie na trh.

Usk (MPRV SR) 3-03  Uskladnenie jabĺk a hrušiek k 1. marcu 2019

Odh (MPRV SR) 1-03  Odhad úrody ovocia k 15.6.2019

Odh (MPRV SR)  1-03  Odhad úrody ovocia k 15.9.2019 

Usk (MPRV SR) 3-03  Uskladnenie jabĺk a hrušiek k 31.10.2019- práve prebieha

Odh (MPRV SR)  1-03  Produkcia ovocia k 31.12.2019

Usk (MPRV SR) 3-03  Uskladnenie jabĺk a hrušiek k 31.12.2019


Dokumenty na stiahnutie: