Užitočné stránky

Registračné autority: 


   Česká republika:Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský


   Veľká Británia:  Pesticides Safety Directorate

Vlajka Slovenskej republiky
Odborné pracoviská:

Národné referenčné laboratórium pre pesticídy Univerzity veterinárneho lekárstva
Hodnotenie vplyvu chemických látok na zvieratá, sledovanie a identifikácia negatívnych účinkov pesticídov na živý organizmus zvierat, vyjadrenie miery rizika registrovaného pesticídu pre ten ktorý živočíšny druh v zmysle direktív platných v EÚ.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Hodnotenie oblasti Ekotoxikologické štúdie - účinky na včely a iné článkonožce ako včely

Slovenský hydrometeorologický ústav
Hodnotenie možných nepriaznivých účinkov na povrchovú vodu, sedimenty a vodné organizmy (riasy, vyššie vodné rastliny a makrozoobentos).

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106, Rovinka
Odborné posudzovanie obalov pre prípravky na ochranu rastlín pre neprofesionálnych používateľov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Hodnotenie toxikologických údajov a údajov o expozícii; metabolizmus a rezíduá

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Hodnotenie osudu a správania sa v životnom prostredí - pôda a podzemná voda


    EU

EUROPA - Pesticides

EU Pesticides database - nachádza sa tu databáza všetkých účinných látok prípravkov na ochranu rastlín a základných látok

Circabc - Portál pre spoluprácu partnerov Európskych inštitúcií

European Food Safety Authority - EFSA je základným stavebným kameňom Európskej únie (EÚ) na posúdenie rizika bezpečnosti potravín a krmív. Úzko spolupracuje  s vnútroštátnymi orgánmi, konzultuje so zainteresovanými stranami. EFSA poskytuje nezávislé vedecké poradenstvo a informácie o existujúcich a vznikajúcich rizikách.

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Vademecum

CropLife International
Herbicide resistance action committee
Fungicide Resistance Action Committee
Insecticide Resistance Action Committee