Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje

Názov organizácie: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Sídlo: Matúškova 21, 833 16 Bratislava
IČO: 00 156 582
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Rusňák, PhD., generálny riaditeľ
Web: www.uksup.sk

Profil

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytnutie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Úrad pre verejné obstarávanie