Vybavovanie sťažností, petícií a iných podaní

 

Sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a petície podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení vybavuje ÚKSÚP, oddelenie kontroly a interného auditu.

Miesto, čas a spôsob podania

a) písomne prostredníctvom pošty alebo osobne do podateľne ÚKSÚP na adresu

            ÚKSÚP v Bratislave
            oddelenie kontroly a interného auditu
            Matúškova 21
            833 16 Bratislava

b) osobne v kancelárii oddelenia kontroly a interného auditu

            v čase od 7:30 do 14:30 v pondelok – štvrtok
                      od 7:30 do 14:00 v piatok

c) elektronicky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente

  • e-mailom na uksup@uksup.sk so zaručeným elektronickým podpisom
  • prostredníctvom jednotného prístupového miesta (elektronická schránka)

 

Lehota na vybavenie sťažnosti​

ÚKSÚP je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní.

Ak je sťažnosť náročná na vybavenie predĺži lehotu o 30 pracovných dní, o čom písomne bezodkladne upovedomí sťažovateľa s uvedením dôvodu, prečo je predĺženie lehoty nevyhnutné.

Lehota na vybavenie sťažnosti začne plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia na ÚKSÚP.

 

Podávanie sťažností

a) sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe

b) sťažnosť musí obsahovať

  • meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa fyzickej osoby alebo názov, sídlo právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať
  • sťažnosť v listinnej  podobe má obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa

c) sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná a musí z nej byť jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha

d) sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa osobitného zákona (§ 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 a e-Governmente), to neplatí, ak bola sťažnosť odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa (§ 19 zákona č. 305/2013 o e-Governmente v znení neskorších predpisov)

 

Pri vybavovaní petícií ÚKSÚP dodržiava lehoty podľa § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z. a zákona č. 112/2010 Z. z.:

  • do 30 pracovných dní od jej doručenia
  • ak nie je možné petíciu vybaviť v tejto lehote, ÚKSÚP písomne oznámi osobe, ktorá petíciu podala, že bude vybavená v lehote ďalších 30 pracovných dní

 

Pri vybavovaní iných podaní ÚKSÚP dodržiava lehoty podľa § 49 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ak nie je v osobitnom predpise stanovené inak:

  • bezodkladne v jednoduchých veciach
  • do 30 dní v ostatných prípadoch ak osobitný predpis neustanovuje inak
  • najneskôr do 60 dní v obzvlášť zložitých prípadoch

 


Dokumenty na stiahnutie: